Du använder en föråldrad webbläsare. För en snabbare, säkrare surfupplevelse kan du uppgradera gratis idag.

Läser in...

Gratis teoriboken Olycksstatistik

Nollvisionen

Sveriges riksdag beslutade år 1997 att Nollvisionen ska gälla för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Nollvisionen betecknar målet att få ner antalet omkomna och svårt skadade i trafikolyckor i Sverige till noll genom att bygga bort riskerna med exempelvis vajerräcken och rondeller.

Två av delmålen var att antalet omkomna i trafiken skulle minska till högst 400 per år fram till år 2000 och att högst 270 personer skulle omkomma i trafiken år 2007.


Antalet omkomna och svårt skadade i trafiken minskar långsamt

Inget av dessa delmål uppfylldes tyvärr, däremot har antalet omkomna och svårt skadade i trafiken minskat med 30-40 % sedan Nollvisionen infördes. Även antalet personer som skadas lindrigt har minskat. Detta trots att trafikmängden har ökat.

Generell olycksstatistik

 • 200-300 personer omkommer i trafiken varje år.
 • 2 000-3 000 personer skadas svårt i trafiken varje år.
 • 15 000-20 000 personer skadas lindrigt i trafiken varje år.
 • Ungefär 70 personer omkommer och flera hundra skadas allvarligt i alkoholrelaterade trafikolyckor varje år.
 • Olycksrisken är 2-3 gånger större i mörker än i dagsljus.
 • 75 % av alla trafikanter som omkommer är män.
 • 60 % av alla olyckor orsakas av den mänskliga faktorn.*
 • 50 % av alla förare som omkommer i singelolyckor är alkoholpåverkade.
 • 40 % av alla förare och passagerare som dör i trafikolyckor använde inte bilbälte.
 • 20-30 % av alla förare som omkommer i trafiken är alkoholpåverkade.
 • 30 % av alla personskadeolyckor sker i mörker.
 • 30 % av alla dödsolyckor är singelolyckor.
 • 20 % av alla olyckor orsakas av trötthet.
 • 15 % av befolkningen är inblandade i 50 % av alla trafikolyckor.

* Med den mänskliga faktorn menas misstag, rutinfel och medvetna felhandlingar.

Olycksstatistik för bil (2019)

 • Omkomna förare: 89
 • Omkomna passagerare: 48
 • Svårt skadade förare: 768
 • Svårt skadade passagerare: 352

Olycksstatistik för samtliga trafikanter (2019)

 • Omkomna totalt: 223
 • Omkomna fotgängare: 26
 • Svårt skadade: 1 899
 • Lindrigt skadade: 15 221
 • Viltolyckor: 64 927


Varje år omkommer 200-300 trafikanter

Personer i högriskzonen

Män är kraftigt överrepresenterade i olycksstatistiken. Ungefär 75 % av alla trafikanter som omkommer är män.

De två åldersgrupperna som generellt sett ligger i högriskzonen är personer mellan 18-19 år och personer över 75 år. Båda dessa åldersgrupper löper 5-6 gånger större risk att råka ut för en trafikolycka än den genomsnittliga föraren.

Unga förare löper extra stor risk att råka ut för en trafikolycka när de kör bil tillsammans med unga manliga passagerare. Störst är risken när en ung kille kör med flera unga killar i bilen.

En annan grupp som också ligger i högriskzonen är trafikens så kallade olycksfåglar. De utgör ungefär 15 % av befolkningen och är inblandade i ungefär 50 % av alla trafikolyckor.


Unga män löper mycket större olycksrisk än den genomsnittliga föraren, speciellt när de kör med andra unga män i bilen

Ökad olycksrisk

För att minska risken att råka ut för en olycka så är det bra att vara medveten om var och när olycksrisken är som störst. Du bör vara extra vaksam:

 • I korsningar där högerregeln gäller.
 • Vid vänstersväng från landsväg.
 • Under omkörningar.
 • I rusningstrafiken på morgonen och kvällen.
 • Vid tät köbildning.
 • Under helger och helgdagar.
 • Under sommaren.
 • På natten, speciellt mellan kl. 02:00 och 05:00.

Flest olyckor sker inom tättbebyggda områden men allvarligast olyckor sker utanför tätbebyggda områden.

Andelen olyckor är relativt jämnt fördelad mellan veckans alla dagar, men eftersom trafikmängden är betydligt lägre under helgen så innebär det att olycksrisken är större då. Det beror till största delen på att den mer riskfyllda trafiken, orsakad av framförallt fylleri, är koncentrerad till lördagar och söndagar.

Flest dödsolyckor sker också under helgen.


Allvarligast olyckor sker utanför tätbebyggda områden

De farligaste vägarna

Den individuella risken för att man som bilförare ska omkomma i en trafikolycka är lägst på en ny och modern motorväg. Störst är risken på en väg (som inte är mötesfri) med ett körfält i vardera riktning där 90 eller 100 km/h är den högsta tillåtna hastigheten

När en högtrafikerad väg med hög hastighetsbegränsning görs mötesfri (exempelvis med mitträcke) beräknas dödligheten minska med 80-90 %.